نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فلسفه هنر ، دانشکده هنر و معماری ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

2 فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 عضوهیئت علمی گروه فلسفه هنر،دانشکده هنرومعماری،واحدهمدان،دانشگاه آزاداسلامی،همدان،ایران

چکیده

رویکرد فروید نسبت به درک هنر به عواملی محدود است؛ وی بر جنبه‌های عصبی تجربه هنری بیش از حد تأکید می‌کرد ، تحلیل او از هنرمندان تا حد زیادی به نیاز او برای معرفی و توسعه نظریه روانکاوی که در آن زمان با آن کار می‌کرد ، وابسته است. او اعتراف کرد که نتوانسته است با جنبه‌های رسمی و فنی هنر مقابله کند ، و روانکاوی هنوز نتوانسته به"راز" درونی و "توانایی اسرارآمیز" هنرمند و خلق یک اثر هنری پی ببرد. او منشاء خلق اثرهنری را در ناخودآگاه فردی هنرمند جستجو می‌کرد. نظر فروید در باب هنر را می توان ادامه دیدگاه زیباشناسانه (استتیک) مدرن به هنر و در عین حال بیانگر بحرانی شدن آن دانست. ‌‌در مقابل بارویکرد متفاوتی نسبت به هنر و سرآغاز اثر هنری روبه‌رو هستیم. در این رویکرد هایدگر سرآغاز اثر هنری را جدای از هنرمند و زندگی شخصی او می‌داند و می کوشد هنر را با حقیقت پیوند زند. او بر این اساس تفسیر جدیدی از هنر بدست می دهد. در این تحقیق نگارنده بر آنست تا دریابد تفسیر روانکاوانه از هنر واجد چه مولفه‌ها ، پیش فرض‌ها و مبانی است ؟ با توجه به تفکر هایدگر تفسیر روانکاوانه از هنر واجد چه نقاط ضعف یا قوتی است؟نسبت هنر با حقیقت در تفسیر روانکاوانه و نیز تفسیر هایدگر از هنر چگونه است ؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Freud and Heidegger's views on art with emphasis on a critical look at the psychoanalytic interpretation of Heidegger's art

نویسندگان [English]

  • Monireh Naderi 1
  • mohammad javad safian 2
  • Hossin Ardalani 3

1 PhD student in Philosophy of Art/Department of Art and Architecture Hamedan Branch, Islamic Azad Univercity, Hamedan, Iran

2 Faculty of Literature, Departmant of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 assistant professor,department of Art and Architectur,Hamedan Branch,Islamic Azad University,iran

چکیده [English]

Freud's approach toward understanding art is limited to some factors. He overemphasizes the neural aspects of artistic experience. His analysis of artists, to a great extent, depends on his need to expand and indicate the psychoanalytic theory he was working on. He confessed that he failed to confront art's official and technical aspects, and psychoanalysis has not yet been able to realize the artist's intrinsic "secret" and "mysterious ability" in creating a work of art. Freud investigated the artist's individual unconscious for the origin of creating a work of art.Freud's view of art can be seen as a continuation of the modern aesthetic view of art and at the same time expresses its criticality. We are faced with a different approach to art and the beginning of a work of art. In this approach, Heidegger sees the beginning of the work of art as separate from the artist and his personal life and tries to connect art with truth. On this basis he gives a new interpretation of art. This study explored the foundations, components, and assumptions of psychoanalytic interpretation of art. According to Heidegger One of the places where truth is realized is in art. Moreover, based on Heideggerian thought on art and poetic thought, this study examined the strengths and weaknesses of psychoanalytic interpretation of art, and attempted to explore the relationship between art and truth in psychoanalytic interpretation and Heidegger's interpretation of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalytic interpretation art
  • unconscious
  • aesthetics
  • truth
  • Heidegger