نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .

3 استادیار فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

رویکرد فروید نسبت به درک هنر به عواملی محدود است؛ وی بر جنبه‌های عصبی تجربة هنری بیش از حد تأکید می‌کرد، تحلیل او از هنرمندان تا حد زیادی به نیاز او برای معرفی و توسعة نظریة روانکاوی که در آن زمان با آن کار می‌کرد، وابسته است. او اعتراف کرد که نتوانسته است با جنبه‌های رسمی و فنی هنر مقابله کند، و روانکاوی هنوز نتوانسته به "راز" درونی و "توانایی اسرارآمیز" هنرمند و خلق یک اثر هنری پی ببرد. او منشأ خلق اثر هنری را در ناخودآگاه فردی هنرمند جستجو می‌کرد. نظر فروید در باب هنر را می توان ادامة دیدگاه زیباشناسانه (استتیک) مدرن به هنر و در عین حال بیانگر بحرانی شدن آن دانست. در مقابل با رویکرد متفاوتی نسبت به هنر و سرآغاز اثر هنری روبه‌رو هستیم. در این رویکرد هایدگر سرآغاز اثر هنری را جدای از هنرمند و زندگی شخصی او می‌داند و می‌کوشد هنر را با حقیقت پیوند زند. او بر این اساس تفسیر جدیدی از هنر بدست می‌دهد. در این تحقیق نگارنده بر آنست تا دریابد تفسیر روانکاوانه از هنر واجد چه مؤلفه‌ها، پیش فرض‌ها و مبانی است؟ با توجه به تفکر هایدگر تفسیر روانکاوانه از هنر واجد چه نقاط ضعف یا قوتی است؟ نسبت هنر با حقیقت در تفسیر روانکاوانه و نیز تفسیر هایدگر از هنر چگونه است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Freud and Heidegger's Views on Art with an Emphasis on a Critical Look at the Psychoanalytic Interpretation of Heidegger's Art

نویسندگان [English]

  • Monireh Naderi 1
  • Mohammad Javad Safian 2
  • Hossin Ardalani 3

1 Ph.D. Student in Philosophy of Art, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Philosophy of Art, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Freud's approach toward understanding art is limited to some factors. He overemphasizes the neural aspects of artistic experience. His analysis of artists, to a great extent, depends on his need to expand and indicate the psychoanalytic theory he was working on. He confessed that he failed to confront art's official and technical aspects, and psychoanalysis has not yet been able to realize the artist's intrinsic "secret" and "mysterious ability" in creating a work of art. Freud investigated the artist's individual unconscious for the origin of creating a work of art. Freud's view of art can be seen as a continuation of the modern aesthetic view of art and at the same time expresses its criticality. We are faced with a different approach to art and the beginning of a work of art. In this approach, Heidegger sees the beginning of the work of art as separate from the artist and his personal life and tries to connect art with the truth. On this basis, he gives a new interpretation of art. This study explored the foundations, components, and assumptions of psychoanalytic interpretation of art. According to Heidegger, one of the places where truth is realized is in art. Moreover, based on Heideggerian thought on art and poetic thought, this study examined the strengths and weaknesses of psychoanalytic interpretation of art and attempted to explore the relationship between art and truth in psychoanalytic interpretation and Heidegger's interpretation of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalytic interpretation of art
  • unconscious
  • aesthetics
  • truth
  • Heidegger
آنتونی، استیوپ. (1382). ناخودآگاه. ترجمه شیوا رویگران: نشر مرکز، چاپ اول
بکولا، ساندرو. (1387). هنر مدرنیسم، ترجمه رویین پاکباز و همکاران. تهران: فرهنگ معاصر
رحیمی، سید علی سینا و دکتر جزایری، علیرضا. (1390). زیگموند فروید بنیانگذار روانکاوی. تهران: نشر دانژه
ریخته گران.، محمدرضا (1393). حقیقت و نسبت آن با هنر: شرح رساله­ای از مارتین هایدگر. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر
صافیان، محمد جواد.) 1396). یاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر. تهران :نشر نقد فرهنگ
فروید، زیگموند. (1338). تعبیر خواب و بیماری­های روانی، ترجمه ایرج پور باقر. تهران: موسسه انتشارات آسیا
 فروید، زیگموند. (1361). تعبیر خواب، ترجمه ایرج پورباقر.  تهران: انتشارات آسیا
کوکلمانس، یوزف. (1388). هیدگر و هنر، ترجمه محمد جواد صافیان. آبادان:  نشر پرسش
گروتر، یورک کورت. (1389). زیباشناسی در معماری، ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندس عبدالرضا همایون. تهران: دانشگاه شهید بهشتی
هایدگر، مارتین. (1392). سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاءشهابی. تهران: انتشارات هرمس
هایدگر، مارتین. (1381). شعر، زبان و اندیشه رهایی، ترجمه عباس منوچهری. تهران: انتشارات مولی.
References
Frederickson, Jon. (Fall­1987-Winter1987). The Artistic Personality in Psychoanalytic Theory, American Imago
Freud, Sigmund. (1924). A general introduction to Psychoanalysis, Trans Joan Riviere
Freud, Sigmund. (1970). Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt
Kelly, Michael. (1998). Encyclopedia of aesthetics, oxford university press. New York
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. (1955). vol. 13, p. 213. (All references to this edition will be abbreviated to 'S.E')