نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری منطق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اصل K در منطق معرفت بیانگر این رویکرد معرفت‌شناختی است که معرفت تحت استلزام‌های معلوم بسته است. درتسکی به دو دلیل نشان می‌دهد که بستار معرفت نمی‌تواند اصلی راستگو باشد: اول آن­که عملگر معرفت در بعضی نتایج منطقی گزاره‌های مورد باورمان نفوذ نمی‌کند و دوم اینکه دلیل قطعی باور به یک گزاره  نمی‌تواند برای باور به استلزامات پر وزن آن گزاره قطعی محسوب شود. بنابراین، اگر همچنان بر پایبندی تمام به بستار معرفت اصرار داشته باشیم، ناگزیر از پذیرش شکاکیت خواهیم بود و راهی جز کنارگذاردن این اصل معرفت‌شناختی و رد اصل K نیست. اما کنارگذاشتن بستار معرفت و در نتیجه رد اصل K بدین معنی خواهد بود که تمام منطق­های موجهه‌ای که شامل این اصل هستند، نمی‌توانند نظام­های صوری مناسبی برای بررسی استدلال­های معرفت­شناختی باشند. در این مقاله نشان می‌دهیم که منطق توجیه، به عنوان منطقی وجهی، ضمن برآوردن نظرات درتسکی، می‌تواند نظام صوری موجهه مناسبی برای بررسی استدلال­های معرفت­شناختی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dretske on Closure of Knowledge and Its Rereading in Justification Logic

نویسنده [English]

  • Masoud Alvand

Ph.D. Candidate in Logic, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The K axiom in the logic of knowledge expresses this epistemological approach that knowledge is closed under known implications. For Dretske, for two reasons, the closure of knowledge cannot be tautology: first, the knowledge operator does not penetrate into some of the logical implications of our believed propositions; secondly, the conclusive reasons of belief in a proposition cannot be regarded as a conclusive for believing in the heavyweight implications of the proposition. Therefore, if we continue to insist on full adherence to the closure of knowledge, we will inevitably accept skepticism, and it is no way to exclude this epistemological principle and reject the axiom of K. But the abandonment of the closure of knowledge and, consequently, the rejection of the axiom of K would mean that all the modal logics that comprise this axiom cannot be suitable formal systems for the study of epistemological arguments. In this paper, we show that the logic of justification, as a modal logic, while satisfying Dretske’s views, can be a proper formal modal system for studying epistemological arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closure of Knowledge
  • Dretske
  • Epistemic Operator
  • Conclusive Reason
  • Logic of Knowledge
  • Justification Logic
دورة کامل آثار افلاطون، تئتتوس، ترجمة محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی، صفحات ۶۷-۱۴۶۴.
 
Alexandru Baltag, Bryan Renne, Sonja Smets. (2014). The logic of justified belief, explicit knowledge, and conclusive evidence. Annals of Pure and Applied Logic Vol. 165, pp.49–81.
Artemov, Sergi. (1995). Operational Modal Logic. Technical Report MSI 95-29. Ithaca, NY:CornellUniversity.
Artemov, S. (2001). Explicit provability and constructive semantics. Bulletin of Symbolic Logic, 7(1), 1–36.
Artemov, S. (2008). The Logic of Justification. The Review of Symbolic Logic Vol. 1, No. 4, December 2008.
Audi, Robert. (1988). Belief, Justification and Knowledge. Belmont: Wadsworth. pp. 76-8.
Baumann, P. (2011). Epistemic Closure. The Routledge Companion to Epistemology. 597-608.
Dretske, Fred. (1970). Epistemic operator. The Journal of Philosophy, Vol. 67, No. 24, pp. 1007-1023.
Dretske, F. (2014). Reply to Hawthorne. In Matthias Steup John Turri Ernest Sosa (eds) Contemporary Debates in Epistemology, second edition, Blackwell.
Dretske, F. (2014). The Case against Closure. In Matthias Steup John Turri Ernest Sosa (eds) Contemporary Debates in Epistemology, second edition, Blackwell.
Gettier, E. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? Analysis, Vol. 23, No. 6, pp. 121-123.
Goldman, A. (1976). Discrimination and Perceptual Knowledge. The Journal of Philosophy, Vol. 73, No. 20, pp. 771-791.
Hawthorne, John. (2014). The Case for Closure. In Matthias Steup John Turri Ernest Sosa (eds) Contemporary Debates in Epistemology second edition, Blackwell.
McBride, M. (2009). Is Knowledge Closed Under Known Entailment? The Strange Case of Hawthorne’s “Heavyweight Conjunct” (and Other Strange Cases). Theoria, 2009, Vol. 75, pp.117-128.
Moser, Paul k. (2010). Gettier problem. In A Companion to epistemology, ed. Dancy, J., Sosa, E., & Steup, M. (second edition). Blackwell.
Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations. HarvardUniversity Press, pp. 204-1 I.
Priest, G. (2008). An Introduction to Non-Classical Logic (second edition), Cambridge University Press