نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مسئلة این پژوهش، بررسی چیستی فلسفة میان­فرهنگی با رویکردی توصیفی-تحلیلی از دیدگاه رام ادهرمال است که با پیشینه­ای هندی به غرب سفر کرده و انجمن فلسفة میان­فرهنگی را در آلمان تاسیس کرده است.وی با اتکا بر مبانی­ای نظیر نسبت فلسفه و فرهنگ،دیگری فرهنگی، هم­پوشانی­ها، حقیقت، کثرت­گرایی و تساهل، به بسط فلسفة میان­فرهنگی با خوانشی شرقی پرداخته است که البتّه در عین آن که بر آمده از یک دارمای هندی به عنوان یک حقیقت و اسامی مختلف است؛ اما به فراروی از مکانمندی خود پرداخته است و کوشیده تا با نقد مرکزیت­گرایی اروپایی و قوم گرایانه معکوس شرقی، از فلسفة سفیدی سخن گوید که ذاتاً فاقد رنگ و زبان و نژاد خاصی است و به تعداد فرهنگ­های مختلف، ریشه ­های متنوّعی دارد که در هرمنوتیک چهار وجهی بین اروپائیان و غیر اروپائیان به تصویر کشیده می­شود. بدین­سان،فلسفة میان­فرهنگی یک نگرش یا تعهّد اخلاقی است و منجر به یک سبک زندگی نیز می­شود. روش او با تکیه بر منطق چند­ارزشی جینیزمی، هرمنوتیک تناسبی و پدیدار شناسانه است که بر اساس ساختارهای مشترک و هم­پوشان فرهنگها به تمایزات آنها نیز می­پردازد و با طرح فلسفة رهایی بخش، به سمت یک گفتمان چند صدایی در جهان و بدون خود­مطلق­پنداری حرکت می­کند و می­کوشد تا با به بازخوانی فلسفة هندی در گفتمان جهانی بپردازد و همچنین، یک جامعه و جهان میان­فرهنگی با وحدت بدون همسانی را جستجو می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intercultural Philosophy from the Perspective of Ram Adhar Mall

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Heydari 1
  • Mohammad Hassan Yaghoubian 2
  • Ghasem Pourhassan 3

1 Professor of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in Comparative Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to study the nature of intercultural philosophy with a descriptive-analytical approach from the point of view of Ram Adhar Mall, who traveled to the West with an Indian background and founded the Association of Intercultural Philosophy in Germany. Using the relation between culture and philosophy, cultural other, overlaps, truth, pluralism, and tolerance, he has developed an intercultural philosophy with an Eastern reading, which, of course, comes from an Indian Dharma as a fact and different names; but he has transcended its spatiality and tried to critique European centralism and inverted Eastern ethnocentrism, speaking of a white philosophy that is inherently devoid of a particular color, language, and race, and has diverse roots in a number of different cultures. Four-dimensional hermeneutics is depicted between Europeans and non-Europeans. Thus, intercultural philosophy is an attitude or moral commitment and leads to a way of life. It also differentiates them based on the common and overlapping structures of cultures and moves towards a polyphonic discourse in the world without absolute self-concept and tries to re-read Indian philosophy in the world discourse. It also seeks an intercultural society and a world with unequal unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intercultural philosophy
  • Ram Adhar Mall
  • intercultural attitude
اسپیگلبرگ، هربرت. (1396). درآمدی تاریخی به جنبش پدیدار شناسی، ترجمه مسعود علیا. تهران: انتشارات مینوی خرد.
ایلخانی، محمد. (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. تهران: انتشارات سمت.
پریست، گراهام. (1383). تناقض باوری، ترجمه رحمت الله رضائی. قم: مجله معرفت فلسفی، سال اول ،ش سوم،153-133.
حکیمی و رفیعی پور، محمد و عباس. (1383). فلاطوری. قم: نشر دلیل ما.
دهقانی و مصلح، رضا و علی اصغر. (1394). مقاله پولی لوگ به مثابه الگویی برای پژوهش های فلسفی و گذر از فلسفة تطبیقی، مجله غرب شناسی بنیادی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص50-27.
...................................(1396). در آمدی بر فلسفة میان‌فرهنگی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مال، ادهرمال. (1385). فلسفة مطلق نداریم، ترجمة پریش کوششی، خردنامه همشهری، ش10،ص57-56.
مصلح، علی اصغر. (1397). با دیگری. تهران: انتشارات علمی.
واعظی، احمد. (1389). درآمدی بر هرمنوتیک. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
هایدگر، مارتین. (1368). فلسفه چیست، ترجمه مجید مددی. استکهلم: موسسه چاپ و انتشارات آرش.
هگل، ویلهلم فردریش. (1398). عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت. تهران: انتشارت شفیعی.
یاسپرس، کارل. (1373). آغاز و انجام تاریخ، ترجمه محمد حسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.
......................(بی تا). درآمدی به فلسفه، ترجمه اسد الله مبشری. تهران: انتشارات حسینیه ارشاد.
References
Kimmerle, Heinz. (2000). Intrkulturelle Philosophie, Zur Einfuhrung, Hamburg: Junius Verlag.
........................ (2013). Intercultural Philosophy: Problemes ans Perspectives, MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine),124-115p.
Mall, Ram- Adhar. (1974). studie zur Indischen Philosophie und soziologie, verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan.
....... ..............(1993). Phenomenology- essentialistic   or descriptive? , Husserl studies10, Kulwer academic publishers: Netherland,p:30-13.
....................... (1995). Philosophie im Vergleich der Kulturen:interkulturelle Philosophie, Darmstadt: Wiss, Buchges.
................. (1998). Philosophy and Philosophies Cross cultural Considered, Topoi 17, 27-15P.
.............. (2000a). Intercultural Philosophy, United States: Roman & Littlefield Publishers.
..................... (2000b) Mensch und Geschichte, Wissenschaftliche, Buchgesellschaft, Darmstadt.
............... (2005). Hans-Georg Gadamers Hermeneutik interkulturell gelesen, Traugott Bautz Nordhausen.
............... (2017a). Intercultural Philosophy: A Conceptual Clarification along with its application in teaching and research beyond the limits of Western Philosophical tradition, Brazil: Philosophy conference in Sao Paulo.
 ......................(2012). Die Interkulturalitäts-debatte-Leit-und Streitbegriffe, Zur Hermeneutik Interkultureller Philosophie, Munchen, Verlag Karl Alber Freiburg, P40-37.
..............… (2017b). Philosophy als Therapie, Munschen: Verlag Karl Alber Freiburg.
................... (2018). How to deal with Differences? Logic of Identity, of Differences, and of Overlaps, China: Commonality: World Congress of Philosophy, Beijing.
.................. (2019). Interkulturelle Orientierung in Forschung und Lehre Vor dem Hintergrund der Dekolonialisierung der eurozentristischen Historigraphie der philosophie, koln: Gesellsch fur Interkulturelle Philosophie.
Wimmer, Franz. (2009). Interkulturelle versus Komparative Philosophie Ein Methodenstreit?, Zeitschrift fur Kulturphilosophie.