نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله این پژوهش، بررسی چیستی فلسفه میان فرهنگی با رویکردی توصیفی-تحلیلی از دیدگاه رام ادهر مال است که با پیشینه ای هندی به غرب سفر کرده و انجمن فلسفه میان فرهنگی را در آلمان تاسیس کرده است.وی با اتکای بر مبانیی نظیر نسبت فلسفه و فرهنگ،دیگری فرهنگی، هم پوشانی ها، حقیقت، کثرت گرایی و تساهل، به بسط فلسفه میان فرهنگی با خوانشی شرقی پرداخته است که البته در عین آن که بر آمده از یک دارمای هندی به عنوان یک حقیقت و اسامی مختلف است؛ اما به فراروی از مکانمندی خود پرداخته است و کوشیده تا با نقد مرکزیت گرایی اروپایی و قوم گرایانه معکوس شرقی، از فلسفه سفیدی سخن گوید که ذاتا فاقد رنگ و زبان و نژاد خاصی است و به تعداد فرهنگ های مختلف، ریشه های متنوعی دارد که در هرمنوتیک چهار وجهی بین اروپائیان و غیر اروپائیان به تصویر کشیده می شود.بدینسان،فلسفه میان فرهنگی یک نگرش یا تعهد اخلاقی است و منجر به یک سبک زندگی نیز می شود.روش او با تکیه بر منطق چند ارزشی جینیزمی، هرمنوتیک تناسبی و پدیدار شناسانه است که بر اساس ساختار های مشترک و هم پوشان فرهنگ ها به تمایزات آن ها نیز می پردازد و به سمت یک گفتمان چند صدایی در جهان و بدون خود مطلق پنداری حرکت می کند و می کوشد تا با به بازخوانی فلسفه هندی در گفتمان جهانی بپردازد و همچنین، یک جامعه و جهان میان فرهنگی با وحدت بدون همسانی را جستجو می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intercultural philosophy from the perspective of Ram Adhar Mall

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Yaghoubian
  • Ahmad Ali Heidari
  • Ghasem Pourhasan

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده [English]

The aim of this research is to study the nature of intercultural philosophy with a descriptive-analytical approach from the point of view of Ram Adhar Mall, who traveled to the West with an Indian background and founded the Association of Intercultural Philosophy in Germany. Culture, another culture, overlaps, truth, pluralism and tolerance, have developed an intercultural philosophy with an Eastern reading, which, of course, comes from an Indian Dharma as a fact and different names; But it has transcended its spatiality and tried to critique European centralism and inverted Eastern ethnocentrism, speaking of a white philosophy that is inherently devoid of a particular color, language, and race, and has diverse roots in a number of different cultures. Four-dimensional hermeneutics is depicted between Europeans and non-Europeans. Thus, intercultural philosophy is an attitude or moral commitment and leads to a way of life. It also differentiates them based on the common and overlapping structures of cultures and moves towards a polyphonic discourse in the world without absolute self-concept and tries to re-read Indian philosophy in the world discourse. It also seeks an intercultural society and world with unequal unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intercultural philosophy
  • Ram Adhar Mall
  • intercultural attitude