نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هگل هر سه نقد عقل نظری، عملی و قوۀ حکم را با نگاهی انتقادی مطالعه کرد. نقد موسوم به صورت‌گرایی تهی، به شکل‌های مختلف در آثار هگل، از دوران جوانی تا پایان عمر، حضور دارد، گاه در ضمن نقدهای دیگر پنهان است و گاه خود چنان آشکار است که نقدهای دیگر را در ضمن خود پنهان دارد. اما نهایتاً بنیان این نقد بر این تصور استوار است که اخلاق کانتی غیرتاریخی، صوری و بی‌محتواست، لذا در موقعیت‌های انضمامی عمل از عامل اخلاقی دستگیری نکرده، تکلیف او را در انجام یا ترک فعل روشن نمی‌کند. به زعم هگل، دلیل عمدۀ این ضعف به عقل‌گرایی خشک و بی‌روح کانت برمی‌گردد که با استعلا بخشیدن به عقل عملی و قطع پیوند آن با خواست‌ها و امیال جزئی و سوبژکتیو، آن را تهی از محتوا کرده و به صرف صورتی کلی از قانون فروکاسته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Empty Formalism Critique of Kantian Ethics

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi asl 1
  • Ali Akbar Ahmadi Aframjani 2

1 Student at Qom university

2 associate professor of Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Hegel reads Kant's three critiques, that of the Critique of Pure reason, Practical Reason, and Judgment with a critical approach. The critique called "empty formalism", in different forms, is present in Hegel's works, from youth till death, thus sometimes is hidden in others critiques and sometimes is so obvious that hides other critiques within itself. But finally, the base of it is founded upon the idea that Kant's morality is a non-historical, formal and empty one, thus, in concrete situations of action, it cannot assist moral agents and does not tell him/her how to act. For Hegel, the main reason of this inability stems from Kant's strict and arid morality, which by transcending practical reason and detaching its relation with wants and particular and subjective inclinations, makes it empty and reduces it to a universal form of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kantian morality
  • Empty formalism
  • Ethical life
- اونی، بروس. (1381). نظریۀاخلاقیکانت، ترجمۀ علیرضا آل­بویه، قم: بوستان کتاب قم.
-آدورنو، تئودور. (1397). سویه­ها،مطالعه­ایدرفلسفۀهگل، ترجمۀ محمدمهدی اردبیلی و حسام سلامت و یگانه خویی، تهران: انتشارات ققنوس.
-کانت، ایمانوئل. (1369). بنیادمابعدالطبیعهاخلاق [گفتاریدرحکمتکردار]،ترجمۀ حمید عنایت و علی قیصری، تهران: انتشارات خوارزمی.
-کانت، ایمانوئل. (1388). تمهیدات: مقدمه­ایبرایهرمابعدالطبیعۀآیندهکهبهعنوانیکعلمعرضهشود، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-کانت، ایمانوئل. (1393).کانت،درس­هایفلسفۀاخلاق، ترجمۀ دکتر منوچهر صانعی دره­بیدی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-کانت، ایمانوئل. (1385).نقدعقلعملی، ترجمۀ دکتر انشاءالله رحمتی. تهران: انتشارات نورالثقلین.
-گایر، پل. (1396). راهنمایخواندنبنیادگذاریمابعدالطبیعۀاخلاقکانت، ترجمۀ سیدعلی تقوی­نسب، تهران: ترجمان علوم انسانی.
-هگل، گئورگ ویلهلم فردریش. (1378). عناصرفلسفۀحقیاخلاصه­ایازحقوقطبیعیوعلمسیاست، ترجمۀ مهبد ایرانی­طلب، تهران: انتشارات پروین.
-Beiser, Frederick C. (1992). Enlightenment, Revolution, and Romanticism: the Genesis of Modern German Political Thought 1790-1800, Cambridge, Harvard University Press.
-Freyenhagen, Fabian. (2012). "The Empty Formalism Objection Revisited §135R and Recent Kantian Responses", in: Hegel's Philosophy of Right, ed by Thom Brooks, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, pp. 43-72.
-Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2018). The Phenomenology of Spirit, tra by: Terry Pinkard, New York: Cambridge University Press.
-Hoy, David Couzens. (2009). "The Ethics of Freedom: Hegel on Reason as Law-Giving and Law-testing", in: The Blackwell Guide to Hegel's Phenomenology of Spirit, ed by: Ken R. Westphal, Blackwell Publishing Ltd, pp. 153-171. 
-Hume, David. (1960). A Treatise of Human Nature, edited with an analytical index by L. A. Selby-Bigge, M. A., London: Oxford University Press.
-Neuhouser, Frederick. (2008). "Hegel's Social Philosophy" in: Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy, ed by Frederich C. Beiser, New York: Cambridge University Press, pp. 204-229.
-O'Hagan, Timothy. (1987). "On Hegel's Critique of Kant's Moral and Political Philosophy", in: Hegel's Critique of Kant, ed by: Stephen Priest, Oxford University Press, pp. 135-160.
-Reyburn, Hugh A. (1921). The Ethical Theory of Hegel, A Study of the Philosophy of Right, London: Oxford University Press.
-Sedgwick, Sally S. (1988). "On the Relation of Pure Reason to Content: A Reply to Hegel's Critique of Formalism in Kant's Ethics", in: Philosophical and Phenomenological Research, Vol. 49, No. 1, pp. 59-80.
-Stern, R. (2009) “The Autonomy of Morality and the Morality of Autonomy.” Journal of Moral Philosophy 6 (3): 395–415.
-Stern, Robert. (2012). "On Hegel's Critique of Kant's Ethics, Beyond the Empty Formalism Objection",in: Hegel's Philosophy of Right: Essays on Ethics, Politics, and Law, First Edition. Ed by: Thorn Brooks, Blackwell Publishing Ltd, pp. 73-99.
-Walsh, W. H. (1969). Hegelian Ethics, London: Macmillan and co LTD.