نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

چکیده

در این مقاله با تکیه بر آراء بیل و رستال به بررسی نظریۀ کثرت‌گرایی در منطق خواهیم پرداخت. در ابتدا نظریات انحصارگراییِ منطقی، نسبی‌گرایی منطقی، انواع مختلف کثرت‌گراییِ منطقی و همچنین تفاوتِ کثرت‌گرایی بیل و رستال را نسبت به دیگر نظریاتِ کثرت‌گرایانۀ منطقی تشریح خواهیم کرد. توضیح خواهیم داد که بیل و رستال معتقد به نوعی کثرت‌گرایی منطقی معناگرایانه هستند که بر اساس آن می‌توان تفاسیرِ متفاوت و قابل قبولی از واژۀ «مورد» در تعریف تارسکی از اعتبار ارائه داد. از طرف دیگر بیل و رستال، معتقد به هنجارمندی منطق نیز هستند. بر اساسِ این نظر، اعتبارِ منطقی، واجد پیامدِ هنجارین برای ارزیابیِ استدلالات در زبان عادی است. مدعای مقاله پیش رو آن است که موضعِ اخیرِ بیل و رستال ناقضِ کثرت‌گرایی آن‌ها است، به این نحو که کثرت‌گرایی آن‌ها را مبدل به انحصارگراییِ منطقی می‌کند. بحث و بررسی در بابِ نسخه‌هایِ متفاوت از ایدۀ هنجارمندیِ منطق، مطلبی است که کمتر در حوزۀ مباحث مربوط به کثرت‌گراییِ منطقی به آن توجه شده است. در این مقاله، با تکیه بر آموزه‌هایی که در بابِ این نسخه‌ها از هنجارمندیِ منطق ارائه خواهیم کرد، به نقد و بررسیِ کثرت‌گراییِ منطقیِ بیل و رستال خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Beall and Restall's Logical Pluralism

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Kalantari
  • amir karbasizadeh

چکیده [English]

In this paper we will consider the idea of logical pluralism with emphasis on Beall and Restall's (2006) account of pluralism. We begin by specification of logical exclusivism, logical relativism and different accounts of logical pluralism and their difference with Beall and Restall's account of logical pluralism. We show that Beall and Restall believe in a kind of semantic logical pluralism according to which there are different plausible interpretations of the "case" in Traski's definition of validity. On the other hand, they also believe the so-called idea of normativity of logic. According to the idea, the notion of logical validity has normative implications for evaluation of arguments in natural language. Our key claim is that the latter claim undermines Beall and Restall's logical pluralism, that is, the normativity of logic collapses their logical pluralism into logical exclusivism. The study of different formulations of the normativity of logic is less considered on debates relating to logical pluralism. Along with considering logical normativity, we will criticize Beall and Restall's pluralism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical pluralism
  • Beall and Restall
  • Normativity
  • Case
  • Collapse
-کلانتری، سید علی. (1397). «بررسی نظریه عنجارمندی منطق با تکیه بر انتقادات هارمن و ارائه تبیینی از این نظریه». فلسفهعلم. 8 (16): 81-103
-Beall, JC, and Restall, Greg. (2006). Logical pluralism. Oxford: Oxford University Press.
-Carnap, Rudolf. (1937). The logical syntax of language. London: Routledge.
-Cook, Roy. (2010). Let a Thousand Flowers Bloom: A Tour of Logical Pluralism. Cambridge: Philosophy Compass.
-Caret, Colin. (2017). "The collapse of logical pluralism has been greatly exaggerated". Erkenntnis. 82 (4): 739-760.
-Harman, Graham. (1986). Change in view: Principles of reasoning. Cambridge: M.I.T. Press.  
-Keefe, Rosanna. (2014). "What logical pluralism cannot be". Synthese. 191 (7): 1375-1390.
-Priest, Graham. (2001). "Logic: One or many?". In J.Woods and B. Brown (eds.). Logical consequences: Rival approaches: 23-38. Oxford: Hermes Scientific Publishers.
-Read, Stephen. (2006). "Monism: The one true logic". In D. DeVidi & T. Kenyon (eds.). A logical approach to philosophy: Essays in honour of Graham Solomon: 193–209. Oxford: Oxford University press.  
-Steinberger, Florian. (2017a). "The normative status of logic". In E. Zalta, editor, The Stanford encyclopedia of philosophy. Stanford: Stanford University Press.
-Steinberger, Florian. (2017b). "Frege and Carnap on the normativity of logic". Synthese, 194 (1): 143-162.
-Steinberger, Florian. (2017c). "Logical pluralism and logical normativity". Unpublished.
-Tarski, Alfred. (1956). "On the Concept of Logical Consequence". In Logic, Semantics, Meta-mathematics: papers from 1923 to 1938, chapter 16, pages409–420. Oxford: Clarendon Press.