نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان- گروه ادیان و عرفان

چکیده

در این نوشتار با رجوع به مبانی اندیشه رویس، الهیات او تبیین و تحلیل می‌شود. رویس تحت تأثیر ایدئالیسم شخص‌گرا، انسان را بخشی از فرایند کیهانی می‌داند که اهدافِ حقیقتِ زنده و عینی (خداوند) را محقق می‌سازد. به نظر او ایدئالیسم قابلیت این را دارد که تفسیری نوین از الهیات مسیحی ارائه دهد؛ به طوری که با زندگی پویای انسان معاصر همخوانی داشته باشد. در فلسفه رویس امکان ارائه الگویی برای تعامل علم و دین هست، زیرا او با تمایز گذاردن میان تجربه حسی روزمره و تجربه سازمان یافته علمی، تمام تجارب ممکن و بالفعل را ابژه‌های ذهن مطلق الهی می‏داند و تلاش علمی بشر در زمینه اختراعات و اکتشافات را موجب عینیت بخشیدن امکانات نهفته در علم الهی می‌داند. رویس حتی تعهد وفادارانه دانشمندان و صاحبان مشاغل به جامعه بشری را نوعی از تجربه دینی (در معنای موسّع) می‌داند و تصویر جدیدی از کلیسای نامرئی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of some Principles and Dimensions of Josiah Royce's Idealistic Theology

نویسنده [English]

  • Ali Sanaee

Assistant professor of Semnan university

چکیده [English]

In this article, by referring to the foundations of Royce's thought, his theology is explained and analyzed. Influenced, on the one hand, by personal idealism, Royce construes man as a part of cosmic process that achieves the goals of living and objective truth (God), and on the other hand, points out that every human being has his own unique talent. Thus in spite of absolute idealism, he attaches importance to individual differences. In his view, idealism has the potential to provide a new interpretation of Christian theology; so it comes terms with the active life of contemporary man. In Royce's philosophy it is possible to provide a model for the interaction between science and religion; because he distinguishes the everyday sensory experience and organized scientific experience. He considers all possible and actual experiences as objects of the absolute divine mind that will be actualized by human’s scientific endeavor in the context of inventions and discoveries.  Royce even maintains that the loyal commitment of scientists and business owners to society as a kind of religious experience (in the broadest sense) and thereby offers a new image of the invisible church.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Josiah Royce
  • Personal idealism
  • Pragmatism
  • Theology
  • Invisible church
  • Loyalty
  • Epistemology
سجویک، پیتر. (1396). دکارت؛ مروری بر فلسفه اروپایی تا دریدا. ترجمه محمد رضا آخوندزاده. تهران: نشر نی.
کاپلستون، فردریک. (1375). تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه ( ج 7). ترجمۀ داریوش آشوری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و سروش.
کاپلستون، فردریک. (1396(. تاریخ فلسفه یونان و روم( ج 1). ترجمۀ جلال­الدین مجتبوی. تهران: انتشارات سروش و علمی فرهنگی.
Anderson, Doglas. (2004) .“Idealism in American Thought” in Armen T. Marsoobian and John Ryder(eds). The blackwell Guide To American Philosophy. Malden: Blackwell Publishing.
Cady, Linell Elizabeth. (1988). “Royce and Postmodern Theology” in American Journal of Philosophy & Theology. Vol.9, No.3. pp:149-164.
Doterer, Donald William.(1986). “Josiah Royce’s Philosophy of Loyalty: A Hermeneutical Tool For Pauline Theology” in American Jounal of Theology & Philosophy .Vol.7, No.3. pp. 149-163
Heidegger, Martin. (1969). Identity & Difference. Tr by Joan Stambaugh. New York and London: Harper & Row publishers
Long, Eugene Thomas. (2000). Twenth century Western Philosophy of Religion (1900-2000). Volume 1(ebook), Berlin:Springer science and Business Media. B.V
Monsman, Diana. (1940). “Royce’s conception of experience and of the self” in The philosophical review. Vol. 49, No.3, pp: 325-345.
Nuyaen, A.T. (1991). “Postmodern Theology and Postmodern Philosophy” in Journal of Philosophy of Religion .30. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.30: 65-76.
Royce, Josiah. (1885).The Religious Aspect of Philosophy; A Critique of Conduct and of Faith. Boston and New York: Hughland. Mifflin and Company Date of Available (1/26/2019)
royce-edition.iupui.edu/docu/1885.pdf
Royce, Josiah. (1904). The world and individual; Nature, Man and the moral order, second series. London: Macmillan and Co.
Royce, Josiah. (1908). The Philosophy of Loyalty. Mass Norwood: The Macmillan Company, J.S Cushing co -Berwick and Smith co. Date of Available (1/26/2019)
Royce, Josiah. (1912). The sources of Religious Insight, Lectures delivered before Lake Forest College on The Foundation of the Late William Bross. Edinburgh: Trustees of Lake Forest university. Date of Available (1/26/2019)
Royce, Josiah. (1913).The Problem of Christianity, Lectures Delivered at The Lowell Institute in Boston and at Manchester College.Volume 1 and 2. Oxford: The Macmillan Company. Date of Available (1/26/2019)
 Volume1: https://www.are.na/block/4087991
Volume2: royce-edition.iupui.edu/wp-content/.../1913-The-Problem-of-Christianity-Vol.-II.pdf
Royce, Josiah; Conte, Joseph Le; Howison, G.H. (1898). Conception of God; A philosophical discussion concerning the nature of the divine idea as a demonstratable reality, London: Macmillan and Co.