استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکور

مهدی پارسا خانقاه

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8941

چکیده
  دریدا در «اسطوره‌شناسی سفید» به نقش استعاره در متون فلسفی و اینکه فلسفه چطور به استعاره پرداخته توجه کرده است. از نظر وی وقتی فیلسوفان استعاره را تعریف می‌کنند، آن را به استعارۀ اسمی فرومی‌کاهند، و این نشان می‌دهد که آن­ها تلاش کرده‌اند تا استعاره را تابع مفهوم سازند؛ اما دریدا تقابل مفهوم به عنوان عنصر فلسفه و استعاره به ...  بیشتر