نسبت تاریخ‌نگاری با مسئلۀ مرجع در عکاسی نزد رولان بارت

معصومه میرسعیدی؛ مالک حسینی؛ شهلا اسلامی

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1398، ، صفحه 273-296

https://doi.org/10.22054/wph.2019.35127.1657

چکیده
  تاریخ‌نگاری عینی، به تعبیر دیگر، عینیت‌گرایی در تاریخ‌نگاری  و مسئلۀ وجود مرجع واقعی در عکاسی به ظاهر پیوند آشکاری با هم ندارند، چنان‌که بیشتر جستارهای معاصر که دربارۀ نسبت تاریخ و عکاسی نگاشته شده‌اند با توجه به تعاریف جدید از قابلیت بازنمایی عکاسی و بدون توجه صریح به جریان‌های تاریخ‌نگاری نوشته شده‌اند؛گرچه همگی در نقد ...  بیشتر