این‌همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک

هدایت علوی تبار؛ فاطمه قاسمپور

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1396، ، صفحه 84-99

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7709

چکیده
  مسئلۀ «این‌همانی شخصی» از مسائلی است که هم در حیات دنیوی کاربرد دارد و هم در حیات اخروی. زیرا بر اساس مفهوم این‌همانی شخصی و معیارهای آن از یک‌سو مشخص می­شود که آیا فردی که اکنون، برای مثال، هفتاد سال دارد همان فردی است که پنجاه سال پیش بیست سال داشت، و از سوی دیگر معلوم می­شود که فرد اخروی همان فرد دنیوی است یا نه. متفکران ...  بیشتر