خدا از چشم انداز پاننبرگ

اعلا تورانی

دوره 3، شماره 11.10 ، تیر 1386، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6691

چکیده
  ولفهارت پاننبرگ، از متکلمان مسیحی معاصر، در کتاب الهیات سیستماتیک نظریه‌ای ارائه می‌کند که الهیات تاریخی نام گرفته است. پاننبرگ نظریه تاریخی خود را از هگل و از مفاهیمی چون اراده آزاد، آزادی، فردیت، حاکمیت بر جهان، فیض الهی، و ابدیت و ازلیت وام گرفته است و مفهوم امید را از اگزیستانسیالیسم. پاننبرگ بر این باور است که الهیات سنتی، از ...  بیشتر