ارزیابی نگرش‌های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی

حمیدرضا آیت الهی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1385، ، صفحه 23-37

https://doi.org/10.22054/wph.2006.6669

چکیده
  با توجه به گسترش اندیشه پسامدرن در تمامی ابعاد زندگی انسان غربی، نگرش‌های الهیاتی پسامدن نیز بروز یافته و اندیشمندان بسیاری را به طرح دیدگاه‌هایی متفاوت نسبت به این نگرش واداشته است. در این مقاله، پس از بررسی خاستگاه اصلی اندیشه پسامدرن در دیدگاه کسانی همچون نیچه، هایدگر و دریدا و کلیدهای اصلی فکر آنها، نگرش‌های مختلف و متنوع الهیات ...  بیشتر