حرکت جوهری و تکامل انسان در مکتب ملاصدرا

قدرت الله قربانی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6117

چکیده
  در پژوهش در باب حکمت استعلایی اسلام با نظریاتی از ملاصدرای شیرازی رو به رو میشویم. در اینجا سعی بر آن است تا بر مبنای نظریة «حرکت جوهری» او خلقت روح و تکامل بشر اثبات گردد. ملاصدرا در تکوین این نظریه چند اصل برجستهتر را مدنظر قرار داد که عبارتاند از: اصالت وجود، مراتب وجود، وحدت میان عاقل و معقول، خلقت ناسوتی هستی، خلقت جسمانی روح ...  بیشتر