خلاقیت نفس و واقع نمایی علم به عالم ماده در فلسفه صداریی

محمد رضایی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1391، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5853

چکیده
  ملاصدرا در مباحث مربوط به علم به جایگاه نفس به عنوان فاعل شناسا توجه بسیاری داشته و آن را موجودی خلاق معرفی می نماید. از سوی دیگر از آنجا که یکی از مباحث اساسی در معرفت شاسی، واقع نمایی ادراکات است در این نوشتار ادعا می شود تکیه بر خلاقیت نفس در فرایند ادراک، نمی تواند تضمین کننده عینیت ماهوی ادراکات با موجودات مادی به عنوان یکی از متعلقات ...  بیشتر