ساختار نمودیابیِ ادبیّت در متون ادبی؛ رهیافت زیبایی‌شناسیک

حسام حاج مومن؛ مجید صالح بک

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  ادبیّات به معنای مجموعة متون ادبی، مفهومی متعارف در فهم عمومی دارد. امّا پرسش‌هایی از این دست که چه چیز متن ادبی را از متن غیرادبی جدا می‌کند؟ چگونه گسترة ناهمگونی از متون با عنوان ادبیّات گرد هم می‌آیند؟ ادبیّت متن ادبی وابسته به چیست؟ ادبیّت را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ نشان می‌دهند که رویاروی شناخت ادبیّات چالش‌های بسیاری قرار ...  بیشتر