علیت از منظر توماس آکوئینی و تطبیق آن با دیدگاه علامهطباطبائی

سید صدرالدین طاهری؛ زهره عبدخدایی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1392، ، صفحه 119-140

چکیده
  مفهومعلیتازمباحثیاستکههموارهموردتوجهحکمایمشاءقرارگرفتهاست. " توماس‌ آکوینی"،فیلسوفمشهورقرونوسطی،ازجملهمتفکرانیاستکهبهاینموضوععنایتداشتهوازمباحثونتایجپیرامونآناستفادهنمودهاست.ایننوشتاربرآناستتامطالعه‏ایپیراموننظریاتتوماسآکوینیدربابموضوععلیتداشته وبارصدنظریات "علامهمحمدحسینطباطبائی"دراینراستامقایسه‏ایانجامدهد.از ...  بیشتر