مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفة اسپینوزا

بیان کریمی؛ سید مصطفی شهرآیینی؛ یوسف نوظهور

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1397، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22054/wph.2018.8667

چکیده
  اسپینوزا نخستین و مهم­ترین فیلسوف سیاسی است که دموکراسی را بهترین نوع حکومت قلمداد کرد. برتری دموکراسی در فلسفة سیاسی اسپینوزا بر مبانیِ مابعدالطبیعیِ اندیشة وی مبتنی است. اسپینوزا دربارة سرشت انسان از دو موضع سخن گفته است: از سویی، به تبیین طبیعت­گرایانه­ای از انسان می­پردازد و کُناتوس یا صیانت ذات را نخستین و بنیادی­ترین ...  بیشتر