1. اعتراضی به مدل شاخه‌ای برای زمان

میثم زندی گوهرریزی؛ لطف الله نبوی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1397، ، صفحه 173-192

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2019.18850.1322

چکیده
  امکان استقبالی یک بحث قدیمی میان فلاسفه در طول تاریخ فلسفه بوده‌است. از یک سو، ارسطو معتقد است رخدادهای آینده به امکان رخ می‌دهند. از سوی دیگر، دئودوروس بر این باور است آنچه در آینده رخ می‌دهد، هم اکنون متعین شده است. دئودوروس استدلالی بر له جبرگرایی بر اساس چند فرضیه ارائه کرده‌است. منطقدانان و فلاسفه تلاش می‌کنند تا با رد نخستین ...  بیشتر