تبیین دموکراسی رایزنانه در اندیشه‌های فلسفی هابرماس

حسین هرسیج؛ جلال حاجی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5810

چکیده
  چون دموکراسی ماهیت پویا و زایایی دارد، بحث و بررسی در باب مبانی، آموزه‌ها و تطور مفهومی آن همچنان ادامه دارد. پژوهش و تبیین علمی‌نظریة دموکراسی رایزنانة هابرماس، و ارزیابی ِانعکاس، و نسبت مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی‌اش با آن، هدفی‌ست که پژوهشگر در این تحقیق دنبال می‌کند. پس سعی بر آن است که ضمنِ تجزیه و تحلیل الگوی دموکراسی هابرماس، ...  بیشتر