مسئله دشوار شعور و ثنوی گرایی ذاتی

رضا اکبری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1385، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22054/wph.2006.6676

چکیده
  استدلال‌های تصورپذیری، تبیینی و معرفت، سه استدلالی هستند که با رویکرد اول شخص به مسئله شعور، نخست شکافی معرفت شناختی و در پی آن شکافی وجود شناختی و در پی آن شکافی وجود شناختی را میان تجربه ذهنی و امور مادی به اثبات می‌رسانند که به تعبیری نادرست عبارت است از نظریان ماده گرایانه در باب شعور و تمایز مسئله دشوار از مسائل آسان آن. استراتژی ...  بیشتر