تفکر فلسفی در ایران معاصر

علی اصغر مصلح

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22054/wph.2005.6696

چکیده
  پرسش از تفکر فلسفی در ایران معاصر را باید پر اهمیت تلقی کرد از ذهن و روح ایرانی که در طول تاریخ مأنوس با اندیشه حکمی و فلسفی و منشأ پیدایش نظام‌های بزرگ فلسفی بوده است انتظار می‌رود که در طول دوره تلاقی با عالم مدرن نیز از اندیشیدن باز نایستاده باشد. تحقیق در وضع تفکر فلسفی در ایران دوره جدید علاوه بر اهمیت فی‌نفسه، ما را با فضاهای ...  بیشتر