افلاطون، طلایه‌دار بحث حسن و قبح عقلی (نگاهی به محاوره ائوثوفرون)

حسن فتحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 5-15

https://doi.org/10.22054/wph.2006.6665

چکیده
  مسئله عقلی یا شرعی بودن حسن و قبح یکی از مسائل مهم و کثیرالبحث در کلام اسلامی است. طرح اولیه‌ این مسئله را نه در میان مسلمانان بلکه در بین یونانیان باید جستجو کرد. مقاله‌ی حاضر عهده‌دار نشان دادن این نکه است که افلاطون به دنبال زمینه‌ی مساعدی که سوفسطاییان فراهم آورده بودند، این مسئله را در محاوره‌ی ائوثوفرون به صورتی روشن مطرح کرده ...  بیشتر