تئوری خطا در فلسفه اخلاق؛ تبیین و نقد

غلامحسین توکلی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1391، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5849

چکیده
  رویکرد تئوری خطا را ابتدا جی ال مکی در اخلاق مطرح کرد و سپس کسانی چون ریچارد جویس با گونه ای اصلاح و تعدیل از آن حمایت نمودند. در اهمیت این تئوری همین بس که برخی از صاحب نظران موج جدید واقع گرایی که از دهه های اخر قرن بیستم شروع شده را واکنشی به این تئوری و تلاشی برای خروج از تنگناهایی می دانند که مکی برای ابژکتیویست ها در اخلاق ایجاد کرده ...  بیشتر