نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه، ادبیات و علوم انسانی، شهید بهشتی، تهران، ایران

2 فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

چکیده

چکیده:
بررسی موضوع خطا در کنار موضوع معرفت برای افلاطون اهمیت بسیاری دارد و در چارچوب تعریف معرفت به باور درست در ثئای‌تتوس به دنبال تبیین امکان باور خطاست. او به منظور تبیین موضوع باور خطا پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. دو پیشنهاد او که یکی مبتنی بر مفاهیم دانستن- ندانستن است و دیگری مبتنی بر مفاهیم بودن- نبودن، دو معما برای باور خطا پیش رو قرار می‌دهد و او برای تببین باور خطا در ادامه سه راه حل ارائه می‌کند. هر یک از این پیشنهادها به دقت بررسی می‌شود اما تمامی طرق بی‌نتیجه باقی می‌ماند و تلاش‌ها به جایی نمی-رسد. افلاطون در این جا در صدد است نشان دهد استناد و اتکای صرف بر جزئیات به عنوان متعلَّقات معرفت حقیقی منجر به عدم امکان تبیین باور خطا می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف موضوع باور خطا تحلیل و بررسی می‌شود تا به نظریات افلاطون در رساله ثئای‌تتوس دست یابیم.
* * *

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato and The Puzzle of False-Belief in Theaetetus

نویسندگان [English]

  • ahmad asgari 1
  • maedeh eslamloo 2

1 philpsophy, Faculty of Letters and Human Sciences,Shahid Beheshti University, tehran, iran

2 philosophy, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, tehran, iran

چکیده [English]

Abstract
Plato inquires falsity alongside knowledge and tries to explain the possibility of false belief. He thus suggests two explanations of false belief, one of which is on the basis of the dichotomy between knowing & not-knowing, and the other between being & not-being. Both ways, however, entails puzzles. Plato applies three solutions to solve the puzzles all of which fail. He thus intends to establish that relying merely on particulars as the objects of knowledge entails the impossibility of the explanation of false belief. Plato’s investigation of false belief in Theaetetus is the concern of this paper.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • False belief
  • Theaetetus
  • Plato
  • True belief