دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1398، صفحه 1-316