کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 6
1. فلسفة تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

دوره 14، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 63-81

10.22054/wph.2018.9165

سید رحمان مرتضوی؛ امیر نصری


2. تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 25-44

10.22054/wph.2014.6142

زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی


3. سیمای تأویل در آیینة بینامتنیت کریستوایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 97-114

مهدی غیاثوند


4. تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 103-124

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری


6. نقش خیال در فرایند ادراک از نظر ابن‌عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1390، صفحه 7-36

10.22054/wph.2011.5821

داوود اسپرهام