دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.31932.1555

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی


2. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


3. واکاوی نفس قدسی از نگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.41146.1712

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


4. ” مولفه‌های فلسفه‌فرهنگ در رویکرد کثرت‌گرای ابن‌خلدون"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.43105.1733

وحید احمدی


5. آیا می‌توان دربارة نفس استعلایی حکم اخلاقی صادر کرد؟ معضل اخلاق در رسالة منطقی-‌فلسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.43541.1735

رضا مثمر


6. تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36309.1628

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی


7. آزادی استعلایی و فلسفه‌ی تاریخ کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.40983.1709

سیده معصومه موسوی


8. نقد و بررسی آراء آلن وود در خصوص صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از منظر رابرت پیپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.40529.1704

سیده معصومه موسوی؛ محمد رضا بهشتی


9. مقایسه ای میانِ «نظریّۀ اعتباریّاتِ» طباطبایی و قراردادگرویِ رالز (بر اساسِ وجوهِ تشابهِ آن دو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.44279.1743

سید امین میرحسینی؛ علی اکبر عبدل آبادی


10. تحلیل پدیده های اجتماعی بر مبنای ایده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.50669.1823

لیلا آهار؛ حسین سلیمی


11. انسان‌شناسی استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.28113.1488

سمیه رفیقی؛ ذوالفقار همتی


12. علم دینی با رویکرد متافیزیک گرایانه: بررسی امکان و معناداری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22054/wph.2020.35918.1621

سید هدایت سجادی


13. نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفه هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22054/wph.2020.43831.1739

نوش آفرین شاهسون؛ محمد جواد صافیان؛ غلامعلی حاتم


14. پوچ‌گرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتا این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/wph.2020.48840.1795

احمد ابراهیمی پور؛ مالک حسینی