دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.31932.1555

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی


2. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


3. گذار از خلیج ناپیمودنی میان قلمرو طبیعت و قلمرو اخلاق؛ معنا و نحوه‌ی تحقق آن در زیباشناسی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

10.22054/wph.2019.40440.1700

عبدالله سالاروند؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


4. کارکردهای من استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.37482.1650

بهزاد حسن پور؛ مسعود امید


5. نسبت تاریخ نگاری با مسئلۀ مرجع در عکاسی نزد رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.35127.1657

معصومه میرسعیدی؛ مالک حسینی؛ شهلا اسلامی


6. واکاوی نفس قدسی از نگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.41146.1712

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


7. " بررسی جاودانگی نفس و نسبت آن با سعادت از نظر اسپینوزا در مقایسه با دیدگاه ملاصدرا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.33735.1590

مهدی گنجور


8. ” مولفه‌های فلسفه‌فرهنگ در رویکرد کثرت‌گرای ابن‌خلدون"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.43105.1733

وحید احمدی


10. آیا می‌توان دربارة نفس استعلایی حکم اخلاقی صادر کرد؟ معضل اخلاق در رسالة منطقی-‌فلسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.43541.1735

رضا مثمر


11. تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36309.1628

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی


12. ارزیابی دیدگاه لوئیس در تمایز روابط علّی از غیرعلّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.41331.1715

مریم حیدری؛ حمیدرضا آیت اللهی


13. آزادی استعلایی و فلسفه‌ی تاریخ کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.40983.1709

سیده معصومه موسوی


14. نقد و بررسی آراء آلن وود در خصوص صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از منظر رابرت پیپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.40529.1704

سیده معصومه موسوی؛ محمد رضا بهشتی


15. بررسی مبانی و ابعادی از الهیات ایدئالیستی جوسایا رویس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.39985.1689

علی سنایی


16. مقایسه ای میانِ «نظریّۀ اعتباریّاتِ» طباطبایی و قراردادگرویِ رالز (بر اساسِ وجوهِ تشابهِ آن دو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.44279.1743

سید امین میرحسینی؛ علی اکبر عبدل آبادی


17. «زبان پدیده‌شناختیِ» ویتگنشتاین؛ چیستی، خاستگاه و چراییِ ارائه و طرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36421.1630

حسن عرب؛ حسین واله


18. مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون ومولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.38636.1664

زهرا مستفید کریق؛ دکترروح الله هادی؛ دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی


19. خاستگاه ضرورت فلسفی از دیدگاه علامه(ره) و صدرالمتالهین(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22054/wph.2019.18915.1329

مرتضی پویان