شماره جاری: دوره 15، شماره 58، تابستان 1398، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کثرت گرایی منطقی با تکیه بر آراء بیل و رستال

صفحه 7-28

10.22054/wph.2019.33408.1582

سید علی کلانتری؛ امیر احسان کرباسی زاده


2. «دیگری» از نظرگاه ابن‌عربی

صفحه 29-46

10.22054/wph.2019.30982.1539

حامده راستایی جهرمی؛ علی اصغر مصلح