سودآوری فلسفه برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

نرگس نظرنژاد؛ مریم عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2021.62492.2002

چکیده
  مقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی میان‌رشته‌ای در باب فلسفه و مدیریت، و در حوزۀ فلسفۀ کاربردی است و در آن، از این پیش‌فرض دفاع شده است که فلسفه می‌تواند ازطریق خدماتی که به مدیران سازمان‌ها ارائه می-دهد، کارآیی و سودآوریِ مجموعه‌های تحت مدیریت آنان را افزایش دهد. خدمات مورد ادعای مقاله، در سه سطح بررسی شده است: اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ؛ ...  بیشتر