جان استوارت میل: فایده‌گرای عمل‌محور یا قاعده‌محور؟

حمزه حجت حاتم پوری

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1397، ، صفحه 125-153

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9365

چکیده
  در این مقاله، از تفسیر قاعده‌محورانه از فایده‌گرایی جان استوارت میل دفاع می‌کنیم. ابتدا اندکی این دوگانة متأخر و جدید در فلسفة اخلاق فایده‌گرایی را توضیح می‌دهیم. فایده‌گرایان به دو دستة کلّی قاعده‌محور و عمل‌محور تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی متأخر است، ولی به نظر ما فایده‌گرایی میل نیز از نوع قاعده‌محور است. او اصل فایده ...  بیشتر