تحلیل رویکرد ویتگنشتاینی به مسئلۀ خود ارجاعی

مرتضی واعظ قاسمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7510

چکیده
  دست‌کم سه رویکرد متفاوت به خود ارجاعی در سنت فلسفۀ تحلیلی وجود دارد. رویکرد راسلی، رویکرد پوزیتیویستی و رویکرد ویتگنشتاینی. هرکدام از این رویکردها راه‌حلی متفاوت برای مسئلۀ خود ارجاعی پیشنهاد کرده‌اند. از آن میان رویکرد ویتگنشتاینی به این مسئله بحث‌های زیادی را به وجود آورده است. ظاهراً فقرۀ6.54 (عبارت ماقبل آخر) رسالۀ ویتگنشتاین ...  بیشتر