بررسی و نقد برهان دنیل دنت در موافقت با سازگارگرایی

آرش خاکساری رنانی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1395، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22054/wph.2016.6747

چکیده
  هدف این نوشتار بررسی برهان اصلی دنیل دنت در توضیح و توجیه سازگاری پدیده‌های نفسانی و به طور مشخص، ارادة آزاد انسان با دیدگاه طبیعت‌گرایی هستی‌شناسانه (فیزیکالیسم) است. مقاله با صورت‌بندی این برهان شروع می‌شود. سپس طبیعت‌گرایی و نظریة تحول به عنوان پیش‌زمینة اندیشه دنت شرح داده می‌شوند. دنت، با تفسیری خاص از جبر علی بر مبنای طراحی ...  بیشتر