بازگشت جاودانۀ همان در تفکر فلسفی نیچه

منوچهر صانعی دره بیدی؛ حسین خوارزمی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1390، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5822

چکیده
  آموزة بازگشت جاودانۀ همان، یکی از بنیادی‌ترین اندیشه‌های فلسفی نیچه است و نیچه خود را آموزگار آن می‌داند. برطبق این آموزه، من باز خواهم گشت، با این خورشید، با این مهتاب، با این زمین و با همۀ رویدادهای آن، اما نه به یک زندگی نو یا زندگی بهتر یا زندگی همانند، بلکه من جاودانه به همین و همین زندگی باز خواهم گشت. پس از فروپاشی ارزش‌ها و ...  بیشتر