شرطیة پاسکال؛ آیا نظریة معقولیت یک برهان است؟

محمد محمدرضایی؛ مصطفی حسینی گلکار

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1389، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5800

چکیده
  بحث دربارة مقصود پاسکال از ارائة شرطیه هنوز به جواب مقبول همه نرسیده است! آیا پاسکال در پی ارائة یک برهان است و یا تنها می‌خواهد دعوتی به محفل انس خود نماید؟ آیا مخاطب او ملحد است و یا درصدد تقویت ایمان مسیحی است؟ ریشه‌های قبلی شرطیة پاسکال کجاست؟ در مقاله حاضر ضمن بررسی تأملات پاسکال و مهم‌ترین شرح‌های آن تا حد امکان کوشش شده است ...  بیشتر