منطق تعریف در بوته نقد و داوری

موسی ملایری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1388، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5777

چکیده
  این مقاله به مبحث تعریف در نظام منطق سنتی می‌پردازد و تلاش می‌کند با بیان انتقادهای وارد بر این نظام و طبقه‌بندی و تحلیل آنها نقاط ضعف و ناکارآمدی مبحث تعریف را نشان دهد و بر آن است که بخش تعریف در منطق سنتی فی الجمله مبحثی بی‌ثمر است که نه به کار تحصیل تعاریف جدید می‌آید و نه می‌تواند تعاریف دانشمندان را در علوم مختلف در خود جای ...  بیشتر