سرشت استتیکی شیوۀ تولید: خوانش مارکس با رانسیر

ساره امیری؛ امیر مازیار

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، ، صفحه 161-181

https://doi.org/10.22054/wph.2022.49348.1805

چکیده
  تحقیق پیش رو واکاوی ابعاد استتیکی اندیشۀ مارکس است در پرتو خوانش آن با رانسیر. خوانش استتیک مارکس با رانسیر ما را به نسبت دیالکتیکی حواس نزد مارکس رهنمون می­سازد؛ حواسی که از یک­سو می­توانند دستکاری و توزیع شوند و از سوی دیگر مبدل گردند به کلیدی برای فرا­روی از وضعیت موجود. این صورت‌بندی را «حواس بیگانه­­­شده و در عین ...  بیشتر

ملاحظات فلسفی در تکنولوژی هسته‌ای

محمود مختاری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  این مقاله حاصل کندوکاو در این مسئله است که؛ آیا تأمّل فلسفی در خصوص تکنولوژی هسته‌ای، از تأمّل عام فلسفی در باب تکنولوژی متمایز است یا خیر؟ و آیا چنین مطالعه‌ خاصّی می‌تواند بینشی در فلسفۀ تکنولوژی ارائه نماید؟ از دو رویکرد اصلی در فلسفه تکنولوژی؛ یعنی فلسفۀ کلاسیک تکنولوژی و فلسفۀ تکنولوژی پس از چرخش تجربی، نخست در چارچوب سنت‌هایی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آرای مارکس و شکسپیر

نصرالله امامی؛ محمدرضا کمالی بانیانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6133

چکیده
  تفکر مارکسیستی دربارة فرهنگ، زمینة تحقیق و آموزش بسیاری را در گروه‌های دانشگاهی ادبیات فراهم کرده و نقش مهمی را در توسعة آثار نظری اخیر ایفا نموده است. فمینیسم، تاریخ‌گرایی جدید، ماتریالیسم فرهنگی، نظریة پسااستعماری و نظریة کوییر، همگی اندیشه‌هایی را دربارة محصول فرهنگی به دست می-دهند که از مارکس نشأت گرفته است، و مهم‌تر آنکه ...  بیشتر