فلسفه
آدورنو و نقد ایدۀ پیشرفت

علی سلطان زاده؛ سید حسن حسینی سروری

دوره 18، شماره 72 ، دی 1401، ، صفحه 119-141

https://doi.org/10.22054/wph.2023.66080.2050

چکیده
  طرفداران فلسفی ایدۀ پیشرفت معتقدند که وضعیت انسان در طول تاریخ و تا به امروز، درمجموع بهتر شده است و در آینده نیز بهتر خواهد شد. آدورنو در نوشتههای خود آورده که انسان تا به امروز پیشرفتی نکرده، اما امکان پیشرفت در آینده وجود دارد. بهاینترتیب موضع آدورنو به این صورت میشود که او با ایدۀ پیشرفت مخالف نیست، بلکه با این ادعا مخالف است ...  بیشتر

مبانی روشنگری در اندیشۀ روسو

علی کرباسی زاده؛ فاطمه سلیمانی دهنوی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1387، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5759

چکیده
  تفسیرهای متعدد و گاه متناقضی از اندیشه‌های روسو وجود دارد، برخی او را در زمرۀ روشنگران قرار می‌دهند و برخی دیگر منتقد روشنگری. روسو فرزند عصر روشنگری بود و بی‌شک مهم‌ترین عناصر تفکر این دوره در اندیشۀ او نمایان است. با وجود این، وی به مخالفت با برخی از مشخصه‌های روشنگری برخاست. او در عصری که خرد به عنوان تنها راهنمای انسان مطرح بود، ...  بیشتر

ملاحظاتی انتقادی دربارۀ تجربۀ مدرنیتۀ ایرانی

علی پایا

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1387، ، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5754

چکیده
  نوشتار حاضر سه هدف کلی را دنبال می‌کند. نخست، ارائۀ توصیفی مختصر از پدیدار مدرنیته؛ دوم، تحلیل نقادانه و اجمالیِ پاره‌ای از جلوه‌های این پدیدار در ظرف و زمینۀ خاص ایران؛ و سوم، تجویزهایی در خصوص مدلی برای پیشبرد پروژۀ مدرنیته در ایران. از آنجا که این مقاله نوشتاری است مختصر، به این اعتبار پیشاپیش می‌باید میزان انتظار از آن را در ...  بیشتر