دیدگاه جان مارتین فیشر درباره اختیار لازم در مسئولیت اخلاقی

زهرا خزاعی؛ فاطمه تمدن

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1393، ، صفحه 131-151

چکیده
  چکیده اختیار به‌عنوان محوری‌ترین ویژگی انسان، در جهان غرب از سویی اساسی‌ترین شرط مسئولیت اخلاقی دانسته شده‌است و از‌سوی‌دیگر، با فرض جبری‌بودن جهان، در تعارض با جبرگرایی قرار می‌گیرد. گروهی از فیلسوفان اخلاق، با باور به وجود تعارض، حکم به ناسازگاری این دو داده‌اند و گروهی دیگر برای دفع یا رفع این تعارض، به شیوه‌های مختلفی ...  بیشتر