بررسی چیستی لذت از طریق مؤلفه‎ ها و جایگاه طرح آن در فلسفة سینوی

حوریه شجاعی باغینی؛ عین الله خادمی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1399، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22054/wph.2021.42838.1730

چکیده
  ابن‌سینا دربارة موضوع لذت در آثار مختلف خود مباحث و اطلاعات پراکنده‌ای بیان کرده است. یکی از آن مباحث، تعریف ارائه‏شده از لذت است که نیاز است برای دستیابی به دیدگاه منسجم وی بررسی دقیقی صورت گیرد. در این نوشتار، ما از دو طریق به بررسی چیستی لذت می‎پردازیم: یکی از طریق طبقه‌بندی تعاریف شش‎گانه بر مبنای مبحثی که هر تعریف ذیل آن ...  بیشتر