قدرت سیاسی و تراژدی در شاهنامه

علی صادقی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، ، صفحه 147-171

https://doi.org/10.22054/wph.2019.18237.1308

چکیده
  مقاله حاضر بر ان است که متن شاهنامه فردوسی را بر مبنای نظریه تراژدی هگل مورد بررسی قرار دهد. بر اساس نظریه هگل ادبیات تراژیک رابطه تنگاتنگی با تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه دارد. بهمین خاطر مطالعه شاهنامه ما را در شناخت شرایط سیاسی و اجتماعی ایران باستان یاری می نماید.  بیشتر