روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

احمد شرفشاهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1398، ، صفحه 195-222

https://doi.org/10.22054/wph.2019.39500.1680

چکیده
  ویتگنشتاین در دورۀ متأخر فلسفۀ خود همچون دورۀ متقدم بر نقدی بودن روش و فعالیتِ فلسفی تأکید می‌کند، اگر چه آن را در دورۀ متأخر بسط می‌دهد. او در فقراتی از کتابِ پژوهش‌های فلسفی از این روش با عنوانِ درمانگرایانه بودن نیز یاد می‌کند که در فرآیندِ آن فیلسوف به آن چه موجباتِ مغالطی اندیشیدن و خلطِ مقولاتی را فراهم کرده است، پی می‌برد. ...  بیشتر