علیت از منظر توماس آکوئینی و تطبیق آن با دیدگاه علامهطباطبائی

سید صدرالدین طاهری؛ زهره عبدخدایی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1392، ، صفحه 119-140

چکیده
  مفهومعلیتازمباحثیاستکههموارهموردتوجهحکمایمشاءقرارگرفتهاست. " توماس‌ آکوینی"،فیلسوفمشهورقرونوسطی،ازجملهمتفکرانیاستکهبهاینموضوععنایتداشتهوازمباحثونتایجپیرامونآناستفادهنمودهاست.ایننوشتاربرآناستتامطالعه‏ایپیراموننظریاتتوماسآکوینیدربابموضوععلیتداشته وبارصدنظریات "علامهمحمدحسینطباطبائی"دراینراستامقایسه‏ایانجامدهد.از ...  بیشتر

بررسی تشکیک در مراتب و مظاهر از نگاه علامه‌ طباطبائی

محمد هادی توکلی؛ سید صدرالدین طاهری

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1392، ، صفحه 7-20

چکیده
  مسألة «تشکیک»، پس از ورود به فلسفة‌اسلامی دچار تطوراتی شد که درنهایت در حکمت‌متعالیه، «تشکیک در حقیقت‌وجود» جای خود را به «تشکیک‌ در ظهورات» داد، زیرا در هستی‌شناسی‌عرفانی که وجود، یک واحدشخصی و منحصر‌به‌فرد است، تشیک ‌در مراتب جایگاهی نخواهد داشت. "علامه‌طباطبائی"، علاوه‌بر نقدقول به تشکیک در حقیقت‌وجود، ...  بیشتر