تأملی بر مسأله ذهن و بدن از دیدگاه پراگماتیستی ریچارد رورتی

سعیده کوکب

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1399، ، صفحه 119-146

https://doi.org/10.22054/wph.2021.52479.1858

چکیده
  مقالۀ حاضر در صدد طرح رویکرد و ایدۀ پراگماتیستی ریچارد رورتی دربارۀ مسئلۀ ذهن-بدن است. این طرح دارای دو محور اصلی است: رویکرد انتقادی رورتی نسبت به تلقیِ دکارتی از ذهن به عنوان آئینه طبیعت و ایدۀ پراگماتیستی او دربارۀ انسان تحت عنوان ماتریالیسم بدون این ‌همانی ذهن و بدن. او برمبنای تاریخ‌باوری، از طرفی گسست معرفتی بین پارادایم‌های ...  بیشتر