بررسی تناقضات درونی و نوآوری‌های ملّاصدرا در مورد هیولاى اولى

محمود هدایت افزا

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8068

چکیده
  در مورد روش فلسفی ملّاصدرا، همواره این پرسش مطرح است که آیا تلاش این اندیشمند شیعی در مقام بهره‌گیری از مکاتب فکری مختلف، نظام معرفتی منسجمی را برای او به ارمغان آورده یا آنکه اقتباس‌هاى متعدّد وی از آراء متناقض اهل نظر، به التقاط اندیشه‌ها منجر شده است؟ طبعاً مطمئن‌ترین روش برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش، بررسی یکایک مسائل مطرح ...  بیشتر