نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار

سهیلا منصوریان؛ امیر نصری

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1395، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22054/wph.2016.6751

چکیده
  از منظر ژان بودریار، رویکرد پساتجدد با غلبۀ رمزگان، نشانه ها و جایگزین کردن مصرف به جای تولید، در فضای زندگی روزمره، روندی را آغاز کرده که در پی آن، نه تنها شعار فردیت انسان معاصر و ایجاد فرصت برای عرضۀ خواست­های او محقق نشده است، بلکه در این فضای اشباع شده از نشانه­های رسانه­ای، هنر، سیاست، مذهب و اقتصاد، واقعیت بیرونی خود را ...  بیشتر