تحلیلی بر «شاکله» در فلسفه کانت

مجتبی سیاهی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1388، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5769

چکیده
  «شاکله» از محوریترین مفاهیم فلسفه معرفتی کانت است. کانت در فلسفه خود اساس کار را بر شهود محض و مفاهیم محض قرار داد و شهود تجربی و مفاهیم تجربی را بدون شهود محض و مفاهیم محض، برای دستیابی به شناخت عالم واقع کافی نداشت. تألیف و ترکیب این دو را که در واقع ترکیب« حس و عقل» است لازمه دستیابی به شناخت دانست. از نظر کانت مفاهیم محض ...  بیشتر