بررسی تطبیقی فلسفه اخلاق آلن بدیو و اندیشه های کی یر کگور

علیرضا اسماعیل زاده؛ احمد علی حیدری

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1391، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5854

چکیده
  این مقاله در نظر دارد ابتدا توصیف مختصری از فلسفه اخلاق آلن بدیو کند و پس از آن با توجه به نکات اساسی ای که در این توصیف روشن می شود تطبیق و مقایسه ای میان آراء بدیو در زمینه اخلاق و اندیشه های کی یر کگور صورت گیرد. هر دو فیلسوف زندگی انسان را از نظر امکانی به ساحاتی مجزا تقسیم می کنند. چیستی اخلاق از نظر این دو فیلسوف و جایگاهی که برای ...  بیشتر