«نمونه‌ انگاری نفس آدمی با خدا نزد ملاصدرا»

ناصر مومنی؛ مهدی گنجور

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1391، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5839

چکیده
  هرچند در قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی وروایات متعدد مثل و مانند از خدای یکتا نفی شده است، اما درعین حال به داشتن مثال توصیف گردیده است. تمثیل نفس به خدا در تعابیر عرفا پررنگ‌تر شده و با عبارت‌های گوناگون به کار رفته است. دراین بین ملاصدرا، با بهره گیری ازآموزه‌های دینی وعرفانی، به نمونه‌انگاری نفس انسانی توجه خاص داشته ودرآثار متعددخود ...  بیشتر