محدودة معرفت انسان نسبت به حق تعالی

پروین نبیان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، ، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5813

چکیده
  مقالة حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال اساسی است که «حدّ معرفت انسان نسبت به حق تعالی چیست؟». در پاسخ به این سؤال اغلب اندیشمندان در اینکه متعلق معرفت حق تعالی ذات حق نیست، اشتراک نظر دارند امّا در عین حال شناخت حق تعالی را از طریق شناخت صفات خداوند امکان‌پذیر دانسته‌اند و در محدودة شناخت صفات، گروهی راه تشبیه و گروهی راه تنزیه ...  بیشتر