تبیین تطبیقی اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف

محسن فرمهینی فراهانی؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ اسماعیل خارستانی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1387، ، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5760

چکیده
  با توجه به اهمیت آموزش فلسفه به کودکان در دوران معاصر، این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به تبیین اهداف آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است. نتایج به دست آمده در این بررسی نشان می‌دهد که از مهم‌ترین اهداف آموزش فلسفه به کودکان، برای مثال در ایالات متحده، پرورش تفکر و استدلال و بهبود یادگیری و به طور کلی پرورش مهارت‌هایی است که هر فرد ...  بیشتر